ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

informace pro rodiče žáků 1. stupně přihlášených k prezenční výuce

"Mimořádné provozní podmínky" školy dle dokumentu MŠMT z 30. 4. 2020 (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020) a dle našich specifických podmínek a možností. Zařazení žáků do konkrétní skupiny bylo odesláno do Bakalářů.

Mimořádné provozní podmínky školy dle dokumentu MŠMT z 30. 4. 2020 (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020) a dle našich specifických podmínek a možností. ve formátu pdf: Provoz ZŠ Bezručova v období od 25. 5. 2020

Formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

Formát Word - formulář k vyplnění

Formát pdf - pro vytištění nevyplněného formuláře

 

***************************************************

Provoz ZŠ Bezručova v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 pro žáky 1. stupně

Mimořádné provozní podmínky školy dle dokumentu MŠMT z 30. 4. 2020 (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020) a dle našich specifických podmínek a možností.

Prosíme zákonné zástupce, proberte s dětmi v klidu tento dokument před nástupem do školy. Děkujeme.

Základní informace

Ranní družina není poskytována. Provoz školy je stanoven od 7:30 do 16:00 hod., dítě je možné vyzvednout v dřívější době.

Cílem dopolední části od 7.:30– 12:30 hod. je zajistit vzdělávání žáků v hlavním vzdělávacím obsahu, který škola realizuje též v rámci distančního vzdělávání, vzdělávací aktivity zajišťují pedagogové. Cílem odpolední části od 12:00 – 16:00 je zajistit zájmové vzdělávání žáků, zájmové aktivity zajišťují pedagogové, vychovatelé a asistentka. Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Žáci v odpolední části vzdělávání zachovávají stejné skupiny jako v dopolední části. Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, oznámí zákonný zástupce důvod nepřítomnosti i to, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává na vysvědčení žáka.

Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primární sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, žákům je poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku ve výuce. Cílem hodnocení práce žáků je poskytnout zpětnou vazbu o jejich vědomostech a dovednostech. Metody a obsah výuky zaměřujeme na aktuální potřeby žáků.

Při zahájení pobytu ve škole (1. vyučovací hodinu v pondělí 25. 5.) jsou žáci poučeni a podrobně seznámeni s provozem školy a s hygienickými pravidly.

Cesta do školy a ze školy

 • Žáci budou docházet do školy dle stanoveného časového rozpisu pro jednotlivé skupiny a využívat budou předem stanovený vchod do budovy školy tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému shromažďování (viz příloha).
 • Na příchod žáků do školy budou dohlížet určení zaměstnanci.
 • Před školou budou žáci se svým doprovodem dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci budou odcházet ze školy dle průběžně dle stanoveného rozpisu ukončení výuky, oběda nebo zájmových činností opět předem stanoveným vchodem.

Vstup do budovy školy

 • První den nástupu předá rodič nebo žák určenému pedagogovi podepsané Čestné prohlášení (viz příloha), s vyznačeným aktuálním datem 25. 5. 2020. Neodevzdá-li, nebude žák do školy vpuštěn! Obsahem tohoto prohlášení je vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Důrazně Vás žádáme o dodržení včasného příchodu ke škole a přesně určeného času vstupu jednotlivých skupin do školy. Je nutné zajistit jejich průběžný a plynulý přesun do tříd.
 • Žáci odchází do své třídy spolu se svým vyučujícím. Ještě před učebnou se přezují a svrchní oděv odloží na předem stanovené místo. Ihned při vstupu do třídy si postupně každý žák umyje a vydezinfikuje ruce, poté odchází do své lavice.
 • Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a 2 sáčky (na roušky čisté a použité).
 • Žák dodržuje stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky nebo obličejové štíty a udržují si odstup 2 metry (není nutno u sourozenců).
 • Pohyb na chodbách a návštěva toalet je nutně organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi žáky, včetně zaměstnanců školy. Proto jsou určeny časy pohybu na chodbách a WC. Pevně dané jsou též časy pro přesun na oběd pro jednotlivé skupiny (příloha).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci.
 • Složení skupin je pevně dáno a je neměnné. Není možné měnit jejich složení.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě budou žáci i pedagogičtí pracovníci mít možnost nosit ochranný štít, který bude každému přidělen na celou dobu docházky do 30. 6. 2020. Pokud by mělo dojít k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), rozhodne pedagog o možnosti nasazení roušek.
 • Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do určeného sáčku.
 • Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky               2 metry (min 1,5 metru).
 • Žákům je zakázáno se shlukovat a vytvářet skupiny, na toalety odcházejí jednotlivě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.)
 • Určený pedagogický pracovník vede evidenci o docházce žáků ve své skupině.
 • Žák dodržuje stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud během pobytu ve škole vykazuje žák některý z možných příznaků COVID -19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování ve školní jídelně

 • Všichni žáci přihlášení ke školní docházce od 25. 5. mají od uvedeného data přihlášené obědy. Pokud nebudete mít v některé dny o školní stravování zájem, je nutné obědy odhlásit!
 • Odchody ze tříd do školní jídelny se řídí pevně stanoveným rozvrhem (příloha). Tímto je splněn požadavek, aby se při výdeji jídla nepotkávali žáci z různých skupin.
 • Před vstupem do jídelny si žáci jednotlivě umyjí a dezinfikují ruce.
 • Ve frontě na oběd dodržují odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pokrmy vydává personál školní jídelny včetně čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory, vše je vydáno u výdejního okénka.
 • S jídlem odchází ke svému stolu, kde poobědvá.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Rozmístění stolů a židlí (1 stůl s 1 židlí) je pevně dáno, jsou zajištěny rozestupy jako ve třídě.
 • Po obědě žák čeká u svého stolu na pokyn pedagogického pracovníka a spolu s ostatními žáky ze skupiny odchází postupně odložit nádobí. Poté opouští školní jídelnu a všichni odchází

 Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor, zejména dezinfekce ploch s častým dotykem rukou.
 • Pro čištění a dezinfekci se používají k tomu určené speciální dezinfekční prostředky.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
 • Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • Úklidový personál je poučen zpřísněných podmínkách úklidu.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)., při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2).

6. Farmakologický léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce. Pedagogičtí pracovníci jsou vybaveni ochrannými štíty a jednorázovými rouškami.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Žáci vstupují a odchází ze školy stejným, předem určeným vchodem (viz Rozvrh hodin).
 • Odpolední část končí pro všechny žáky v 16:00 hod. u určeného vchodu, kde budou předáni rodičům. Pokud žák bude odcházet bez doprovodu, je třeba předložit písemný souhlas rodičů svému vyučujícímu.
 • Žáci, kteří budou odcházet před 16:00 hod., musí předložit písemný souhlas rodičů. Z organizačních důvodů odchází žáci ke svému určenému vchodu samostatně, bez doprovodu vyučujícího.
 • Absenci žáka je třeba omluvit do tří dnů třídnímu učiteli (vedení školy, kancelář) obvyklým způsobem.
 • Pokud žák přijde do školy po delší nepřítomnosti – 5 dnů, musí znovu předložit rodičem podepsané Čestné prohlášení s aktuálním datem.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci a přejme si pevné zdraví i klidný závěr tohoto covidového školního roku!

Vedení školy

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 27,2 °C
Tlak vzduchu: 1013,92
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 16:16:02,
dne 13.09.23

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...