ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) pro podání oznámení o protiprávním jednání

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen Zákon), zavedla Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům školy a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací, samostatnou výdělečnou činností, výkonem funkce člena orgánu právnické osoby nebo jinou obdobnou činností, dozvěděli o protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon nebo právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU). Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Mgr. Tomáš Novák

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

a) osobně v kanceláři školy nebo písemně na adresu:

Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468
Bezručova 1468
500 02 Hradec Králové

b) telefonicky: +420 728 369 180 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)

c) emailem: oznamovatel@bezrucka.cz

d) osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem

e) podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému
    Ministerstva spravedlnostihttps://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,
a)   které má znaky trestného činu nebo přestupku,
b)   nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené  zákonem,
c)   a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou  činností.
 
Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců v pracovněprávním vztahu a dalších osob, jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné, členové orgánů právnických osob, dobrovolníci, stážisté a další.
 

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
a)   informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem
     
České republiky, zejm. svrchovanost, územní celistvost, vnitřní pořádek, životy a zdraví osob,
     
bezpečnostní operace, bojeschopnost ozbrojených sil,
b)   informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c)   informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních
     
v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

 
Ochrana oznamovatele
Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.
 
Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).
 
Postup příslušné osoby po podání oznámení
a)   příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona,
      o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b)   příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné
      kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí
      podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým  orgánům nebo jiným věcně
      příslušným orgánům veřejné moci, 
c)   o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele
      do 30 dnů od vyrozumění ode dne přijetí oznámení.

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 27,2 °C
Tlak vzduchu: 1013,92
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 16:16:02,
dne 13.09.23

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...