ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Základní informace o provozu školní jídelny

Článek obsahuje aktualizovaný Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. září 2016, aktualizace cen od 1. května 2020.

Vnitřní řád školní jídelny

 

Vedení:  vedoucí ŠJ               – paní Marie Jíšová

             pokladní ŠJ              – paní Petra Růžková

             vedoucí kuchařka     – paní Zdena Syrová

 

1) Zásady provozu

Provoz  ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon), zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a nařízením EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy s dodržováním spotřebního koše. Strávník má nárok na oběd jen v případě, že na kontě má obnos ve výši odpovídající ceně oběda. V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

2) Provoz ŠJ

Úřední hodiny kanceláře ŠJ                                                       denně 10,45  – 13,50

Výdejní doba pro děti a zaměstnance                                                 11,40  – 13,50

pro cizí strávníky                                                           10,45  – 11,30

pro odběr do jídlonosičů (nesmí být skleněné)             10,45  – 11,30

Pro žáky se strava do jídlonosičů nevydává. Výjimku mají pouze v případě, jde-li o stravování nemocného žáka v první den jeho onemocnění a oběd již nelze odhlásit.

Za kázeň v době výdeje obědů pro děti zodpovídá stanovený pedagogický dohled, který spolupracuje s vedoucí kuchařkou a vedoucí školní jídelny. Všichni strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně v souladu s hygienickými předpisy, žáci i v souladu s vnitřním řádem školy. Zbytky jídla strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Žáci, kteří nejsou přihlášeni ke stravování, nebo kteří mají oběd odhlášený se nebudou v prostoru školní jídelny zdržovat.

Za čistotu stolů během stravovací doby zodpovídá uklizečka školní jídelny.

Případný žákovský úraz či nevolnost ohlásí strávník pedagogickému dohledu, případně vedoucí školní jídelny, kteří v době výdeje stravy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

           

3) Výše stravného

U žáků školy je výše stravného určena věkem, kterého dítě dosáhne od 1. září do 31. srpna v daném školním roce. V základních kategoriích činí:

žáci     7 –   10 let...................................... 24,- Kč

         11 –   14 let...................................... 26,- Kč

        nad     15 let...................................... 28,- Kč

zaměstnanci školy..................................... 30,- Kč

cizí strávníci .............................................. 61,- Kč (odběr na talíř), 63,- Kč (odběr do jídlonosiče)

Plná cena oběda Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první (neodhlášený) oběd za dotovanou cenu (dle vyhlášky č. 107/2005Sb.)

V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole lze odebrat jídlo jen za plnou cenu oběda. V době prázdnin a ředitelského volna se žáci mohou stravovat pouze za plnou cenu obědů (Finanční normativ potravin, mzdová a věcná režie).

 

                               7 - 10 let …………….57,- Kč

                            11 – 14 let …………….59,- Kč

                            Nad 15 let……………..61,- Kč

 

 

4) Placení stravného

Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ u ČSOB, číslo účtu 101626707/0300.

Konstantní symbol pro platbu v hotovosti je 1379, při platbě převodem pak 0138, variabilní symbol od 1. srpna 2018 "Evidenční číslo strávníka". To nesouvisí s žádným osobním údajem, skládá se ze skupiny čísel, první dvojice čísel je pořadové číslo naší školy v rámci škol v Hradci Králové  - vždy číslo 11, další dvojice číslic je u dětí rok zahájení povinné školní docházky dítěte, u zaměstnanců je to dvojčíslí 88, u cizích strávníků 99. Za touto čtveřicí následuje skupinka čísel, která je jedinečná pro každého strávníka ve své kategorii.  Všichni strávníci v polovině června 2018 toto nové Evidenční číslo obdrželi.

 

5) Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7.30 do 15.00 na tiskopis, který je strávníkovi vydán zároveň s pokyny pro nového strávníka.

 

6) Odhlášky ze stravování

Je možné provádět internetem na adrese www.jidelna.cz (po zadání přihlašovacího hesla a jména) anebo pomocí čipů na terminálech v budově školy, vždy nejdéle den předem nejpozději do 13.00 hodin. Každý neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován bez náhrady. V případě onemocnění je podle platné legislativy nutné oběd odhlásit. Neodhlášený a vybraný oběd (kromě prvního dne nemoci) bude účtován v plné ceně.

 

7) Objednávky obědů  - školní jídelna vaří denně 2 druhy obědů. Jídlo č. 1 má strávník objednáno automaticky. Pokud chce oběd č. 2, musí provést změnu pomocí čipu u terminálu nebo internetem. Objednávky se provádí stejně jako odhlášky, ale je to možné provést jen s třídenním předstihem, potom je systém zablokován. Jídelní lístky jsou vyvěšovány obvykle na tři týdny předem, jsou vyvěšeny u terminálů i na internetové adrese. Zájemci si mohou jídelní lístky také zakoupit v kanceláři za 10,- Kč na celý měsíc.

 

8) Čip

Každý strávník si ho osobně přebere v kanceláři po převedení peněz na účet, za propůjčení zaplatí 130,- Kč za nový čip, za použitý, ale plně funkční čip 100,- Kč Pokud definitivně ukončí stravování a nepoškozený čip odevzdá v kanceláři, bude mu záloha vrácena. Ztrátu čipu je ve vlastním zájmu strávník povinen okamžitě ohlásit v kanceláři, pokud se do týdne nenajde, musí si strávník zakoupit nový. V případě zapomenutí čipu je v kanceláři strávníkovi vydána náhradní karta, kterou odevzdá u výdejního místa.

 

9) Stav konta

Každý strávník může zjistit na obrazovce terminálů, na internetu na výše uvedené adrese, případně telefonicky v kanceláři školní jídelny denně během úředních hodin na čísle 495 539 773.

 

10) Vyúčtování stravného

Zůstatek na účtu strávníka se na konci školního roku automaticky převádí do dalšího ročníku. Celkové vyúčtování proběhne až po ukončení školní docházky (9. třída), nebo při odchodu žáka během školního roku na jinou školu. Přeplatek stravného bude poukázán zpět na účet, může být i převeden mladšímu sourozenci. Částky do 200,- Kč obdrží strávník v hotovosti.

Ostatním strávníkům bude konto vyúčtováno při ukončení stravování.

 

11) Doba prázdnin, případně ředitelské volno

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří. Každý strávník je automaticky odhlášen. Pokud se bude vařit, bude to uvedeno na nástěnce u vchodu do ŠJ a na webových stránkách školy. Všichni, kteří budou chtít oběd, se musí přihlásit telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Cena oběda je včetně režií.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

 

 

                                                           Sestavila:                                      Vydal:

V Hradci Králové                           Marie Jíšová                        Mgr. František Obr

01.05. 2020                               vedoucí školní jídelny                        ředitel školy

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...